Публічна оферта

1. УМОВНІ УГОДИ.

1.1 Умовні угодице визначення, які присутні в даному договорі та є його невідємною частиною.
1.2 Визначення трактуються, виходячи з їх сутності та змісту даного договору.
Нижче наведено список цих визначень:
Продукт – об’єкт згоди сторін.
Покупецьбудь-яка фізична чи юридична особа, що відвідала сайт knitterra.com та має намір придбати той чи інший продукт та оплатити отримання продукту.
Продавецьвласник авторських прав на продукти, Мулокас Тетяна Анатоліївна.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1 Дана оферта (в подальшому – договір) визначає особливості купівлі-продажу Продукту на сайті knitterra.com.
Дана оферта застосовується у відношенні будь-якого Продукту, власником авторських прав на котрий є Мулокас Тетяна Анатоліївна.
2.2 Відносини в області захисту прав споживачів регулюються Законом Про авторське право та суміжні права та законами і правовими актами, що приймаються згідно з ним.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ.

3.1 Надання Покупцю доступу до Продукту, представленому на сайті knitterra.com.
3.2 Оплата за користування інтелектуальною власністю Мулокас Тетяни Анатоліївни.

4. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою.
4.2 Акцепт офертипридбання Продукту в порядку, визначеному вартістю та умовами оплати послуг.

4.3 Факт придбання Продукту є безумовним прийняттям Покупцем даного Договору.
Покупець, скориставшись придбанням Продукту на сайті knitterra.com, розглядається як особа, що вступила з Продавцем в договорні відносини.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН.

5.1 Продавець зобовязується:
5.1.1 З моменту укладання даного Договору забезпечити повною мірою всі зобовязання перед Покупцем згідно умов, сукупно обумовленими на сайті knitterra.com та даним договором.
Мулокас Тетяна Анатоліївна та сайт knitterra.com лишає за собою право невиконання обовязків в випадку виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.1.2 Не розголошувати будь-яку особисту інформацію Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім лицям, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством чі за бажання самого Покупця.

5.2 Продавець має право:
5.2.1 Змінювати дійсний Договір та вартість Продуктів в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за https://knitterra.com/shop/.
Всі зміни вступають в силу миттєво після публікації.
5.3 Покупець зобовязується:
5.3.1 До моменту заключення Договору ознайомитися зі змістом Договору Оферти, умовами Договору та вартістю Продуктів, запропонованих Продавцем на сайті за адресою https://knitterra.com/publichnaya-oferta/.
5.3.2 Для виконнання Продавцем своїх зобовязань перед Покупцем останній повинен надати всі необхідні дані, однозначно ідентифікуючі його як Покупця та достатні для надання доступу Покупцю до оплаченого ним Продукту.

6. ГАРАНТІЇ.

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцю.
Поради та інформація, що надається Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обовязків по Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою слід розуміти надзвичайні та непереборні в даному випадку умови, що заважають виконанню своїх зобов’язань сторонами згідно дійсного Договору. До них відносяться стихійні лиха (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, масові страйки, епідемії і т. ін.), заборонні міри державних органів, збої в роботі сайту. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, та кожна зі сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРУ.

7.1 Вартість Продукту відображена на сайті за адресою https://knitterra.com/shop/.
7.2 Вартість Продукту може змінюватися в залежності від коньюктури ринку, що відображається в відповідному розділі за адресою https://knitterra.com/shop/.
Продавець не може змінювати вартість Продукту для конкретного Покупця, в випадку, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив оплату за Продукт у встановленому дійсним Договором порядку.

8. СРОК ДІЇ ОФЕРТИ.

8.1 Срок дії дійсної оферти встановлено з 1 листопада 2017 по 1 листопада 2027.
8.2 Відкликання самої оферти не може бути здійснено Продавцем в будь-який час, та це не є підставою для відмови від зобовязань Продавця по укладеним раніше угодам.

9. ДОСТАВКА ТОВАРУ.

9.1 Покупець отримує Продукт за прямими посиланнями, створеними сайтом knitterra.com за фактом оплати, а також посиланнями, що висилаються на адресу електронної пошти Покупця, котра була повідомлена програмному забезпеченню сайту в процесі оплати Продукту.

10. ІНШІ УМОВИ.

10.1 Покупець має право використовувати Продукти Продавця Мулокас Тетяни Анатоліївни (сайт knitterra.com) лише індивідуально.
Всі продукти Продавця захіщено авторським правом та є власністю Мулокас Тетяни Анатоліївни. Інформацію про Продукти представлено на сайті knitterra.com.
10.2 Продавець не виконує повернення грошових коштів Покупцю за Продукти, котрими Покупець не зміг скористатися по незалежним від Продавця причинам.

10.3 Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникати при виконанні сторонами зобовязань згідно дійсного Договору, вирішуються шляхом переговорів.  У випадку неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися до судового захисту своїх інтересів.